top of page

Regulamin

 

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.czteryporyroku.co.uk

 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja Regulaminu sklepu.

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.m-shop.eu, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

 • przedmiotu zamówienia,

 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 • wybranej metody płatności,

 • wybranego sposobu dostawy,

 • czasu dostawy,

 

 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firma Cztery Pory Roku umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 • Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 • Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przez Royal Mail lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy wskazane są w czasie składania Zamówienia.

 • Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 • Brak otrzymania przesyłki prosimy zgłaszać na 2-4 dzień roboczy od wysyłki, w zależności od rodzaju wybranej formy dostawy.

 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia.

 • Ceny Towarów podawane są w funtach brytyjskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

 • Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

 

 • kartą debetową lub kredytową

 • płatnością z konta PayPal,

 • przelewem na numer konta bankowego.

 

 • Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres biuro@czteryporyroku.co.uk

 • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 

 • towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Cztery Pory Roku

20 Greenhorn’s Well Crescent

Falkirk FK1 5HN

 • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 • Firma Cztery Pory Roku jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta.

 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@czteryporyroku.co.uk lub wypełnić formularz reklamacyjny dostępny w panelu klienta. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa konsumenckiego m.in Distance Selling Regulations (DSR) 2000, Consumer Protection (Distance Selling) Directive 97/7/EC, Electronic Commerce Directive 2000, Consumer Rights Act 2015.

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bottom of page